Distances līgums un atteikuma tiesības

1.NOTEIKUMU PRIEKŠMETS

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA "Gundega E", reģ.nr 40103100033, jur.adrese Pilskalna 2, Baldone, Ķekavas nov., LV2125 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, Pircējs un Pārdevējs kopā- Puses, noslēdz sekojošu Līgumu:

Pircējs no Pārdevēja pērk preces un pasūta piegādes pakalpojumus par Pārdevēja noteiktajām cenām. Par Preču un Piegādes pakalpojumu klāstu un daudzumu Puses individuāli vienojas, ikreiz tās/tos pērkot/pārdodot.

Darījums ir noslēgts, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu un tā apmaksu šo Noteikumu 4. sadaļā noteiktajā kārtībā.

2.DARĪJUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu Darījums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs interneta veikala vietnē  ir izvēlējies sev nepieciešamās preces un piegādes pakalpojums un pievienojis tos pirkumu grozam.

2.2. Pircējs ir norādījis piegādi uz izvelēto pakomātu

2.3. Pircējs ir sniedzis piekrišanu personas datu apstrādei un ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku;

2.4. Pircējs ir nospiedis pogu pasūtīt un apmaksāt pasūtījumu ;

2.5. Pircējs ir izvēlējies apmaksas veidu un veicis  pasūtījuma apmaksu

2.6. Pircējs ir saņēmis Pārdevēja nosūtītu pasūtījuma apstiprinājumu.

2.7. Pircējs ir saņēmis apstiprinājumu, ka Pasūtījums ir sagatavots piegādei.

2.8.Gadījumā, ja Pircēja pasūtītā Prece Pārdevējam nav pieejama pilnībā vai daļēji,  Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā, nosūtot attiecīgu informāciju:  ka pasūtījuma izpilde nav iespējama vai ir iespējama daļēja, kā arī Pārdevējs var piedāvāt iespēju iegādāties  līdzvērtīgu preci vai aizstāt ar citu.  Par tālākām darbībām, kas attiecas uz daļēju darījuma izpildi, termiņu vai citu preču aizstāšanu Puses vienojas, izmantojot viņām pieejamos saziņas līdzekļus. 

Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, veic pilnīgi vai daļēji neizpildīta darījuma summas atmaksu, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu izmantoja Pircējs, apmaksājot darījumu summu. Darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.

3.samaksas kārtība

3.1. Pircējs, kas veic pasūtījumu Šajā Interneta veikalā, par Precēm norēķinās eiro (EUR) vienā no norādītiem veidiem:

  3.1.1. maksājot tiešsaistē ar bankas norēķinu karti vai ar pārskaitījumu.

  3.1.2. ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz  Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Rēķins ir jāapmaksā 5 (piecu) dienu laikā pēc tā nosūtīšanas. Rēķins (un tajā norādītās cenas) ir spēkā līdz tajā norādītā samaksas termiņa beigām

  3.2.2. Veicot maksājumu ar bankas pārskaitījumu, Pircējam bankas pārskaitījuma maksājuma mērķa sadaļā jānorāda Pasūtījuma numurs. Ja Pasūtījuma numurs nav norādīts vai ir norādīts nepareizi, Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdainu maksājuma ieskaitīšanu.

4.PRECES PIEGĀDES PAKALPOJUMA VEIDI

4.1. Pircējs  izvēlas  Piegādes pakalpojuma veidu - saņemt preci pakomātā, norādot pakomāta sūtīšanas adresi pie pasūījuma noformēšanas, sūtīšanas izdevumus apmaksā Pircējs pēc pārdevēja norādītiem izcenojumiem. Pārdevējs nodrošina preču sagatavošanu nosūtīšanai 1-2 darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci pārdevēja bankas kontā. Preču piegādi nodrošina Omniva, kas ilgst  2-3 dienas, svētku dienās piegādes termiņi var mainīties.

5.PRECES KVALITĀTE

5.1.Pārdevējs apstiprina, ka Preču kvalitāte atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.PIRCĒJA ATTEIKUMA TIESĪBAS UN PRECES ATGRIEŠANA

6.1.Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, izņemot MK noteikumos minētos gadījumus. nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu 

6.2.Pircējs paziņo Pārdevējam par darījuma atsaukšanu, atteikuma iesniegumu brīvā formā kopā ar darījuma attaisnojuma dokumenta kopiju, norādot vārdu, uzvārdu, iegādāto preci, pasūtījuma nr,:

6.2.1.           nosūtot uz Pārdevēja e-pastu [email protected]

6.2.2.           nosūtot uz Pārdevēja juridisko adresi Pilskalna 2, Baldone, Ķekavas nov., LV2125

6.2.3.           iesniedzot veikalā "Pilskalns" Pilskalna 2, Baldone, Baldones nov.

6.3.Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs saskaņā ar MK noteikumu 19. punktā noteikto. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces ir izsūtījis pirms 7 (septiņu) dienu termiņa beigām.

6.4.askaņā ar MK noteikumiem Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas,
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma,
  • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš,
  • Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ

6.5.Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

6.6Atpakaļ nododamajai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u.tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Atpakaļ atdodamajai Precei jābūt kārtīgā, nebojātā oriģinālajā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies.

6.7.Atgriežot Preci, ir jāiesniedz attiecīgais rēķins vai čeks par darījumu - oriģināls.

6.8.Pircējiem-juridiskām personām nav piemērojami MK noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, un tām nav atteikuma tiesību.

6.9.Pircējs-juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, ir tiesīgs atdot Preci atpakaļ Pārdevējam tad, ja tā neatbilst Pārdevēja sniegtajai informācijai par Preci vai tai atklājas apslēpti trūkumi.

6.10.Pircējs, kurš atdevis atpakaļ Preces, tiek atmaksāta visa par Preci samaksātā nauda. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atmaksā naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par pircēja lēmumu atteikties no darījuma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas veidu, kādu pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Ja Pircējs nav skaidri paudis iepriekš minēto piekrišanu par maksāšanas veidu, tad darījuma summa vai tās daļa vienmēr tiek atmaksāta uz to pašu kontu, no kura tā tika iemaksāta.

6.11.Pārdevējs var aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad būs saņēmis preces atpakaļ vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

6.12. Pircējs atgriež Pārdevējam preci uz adresi - Pilskalna iela 2, Baldone, Baldones pag. Ķekavas nov LV2125.

7.PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA.

7.1.Visus jautājumus, kas nav atrunāti Noteikumos un/vai nav apspriesti Darījuma noslēgšanas laikā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2.Visus strīdus un domstarpības starp Pārdevēju un Patērētāju par Darījuma izpildi un/vai realizēšanu, kā arī visus jautājumus par Darījuma esamību, spēkā esamību vai izbeigšanu un/vai preču kvalitāti vai citiem trūkumiem, Puses izšķir saskaņā ar MK noteikumos un/vai Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību.

8.Datu apstrāde un nobeiguma noteikumi.

8.1.Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

8.2. Šajā Interneta veikalā izvietotajiem preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

8.3.MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kuri piemērojami, ja Pircējs kā Patērētājs izmanto www.epilskalns.lv vietni, lai iegādātos veikala "Pilskalna" piedāvātās Preces.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.